Szanowni mieszkańcy, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 3 pkt 1-2 (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz.1469) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych („szamb”) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane będą na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy w Działoszycach zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców, którzy jeszcze nie dopełnili ustawowego obowiązku, a będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego „szamba” lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 29 GRUDNIA 2023 r. !

Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:

  • bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce: Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i  Ochrony Środowiska pok. 6;
  • drogą elektroniczną:za pośrednictwem Skrytki ePUAP  opatrzony podpisem kwalifikowanym lub zaufanym;
  • drogą pocztową na adres: Urząd  Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce

Druki można pobrać:

  • ze strony internetowej BIP Urzędu: zakładka formularze, dokumenty -> odpady komunalne
  • w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i  Ochrony Środowiska pok. 6;
  • u Sołtysa

Przypominamy, iż zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest obowiązkiem wynikającym z art. 152 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). Niezgłoszone instalacje traktowane będą jak zbiorniki bezodpływowe.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków. Wobec tego informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy Działoszyce ma obowiązek kontrolować posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (faktur, rachunków). Zgodnie z ustawą, za brak podpisanej umowy lub brak dowodów za wywóz nieczystości ciekłych właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny, a postępowanie toczy się według przepisów kodeksu.

Do pobrania: