Stanowisko 1 w Bronocicach (Wzgórze Baski), na którym znaleziono między innymi najstarsze na świecie przedstawienie pojazdu kołowego, jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Było ono badane wykopaliskowo przez polsko-amerykańską ekspedycję archeologiczną w latach 1974-1978. Obecnie Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk planuje przeprowadzić na nim dalsze badania wykopaliskowe. Poprzedzone one będą kompleksowymi badaniami geofizycznymi (magnetycznymi). Badania magnetyczne polegają na przejściu całego obszaru stanowiska przez archeologa operującego magnetometrem, który rejestruje podziemne zakłócenia pola magnetycznego wywołane przez obiekty archeologiczne. Pozwoli to na sporządzenie dokładnego planu stanowiska przed rozpoczęciem badań wykopaliskowych. Badania magnetyczne są całkowicie nieinwazyjne, nie wiążą się z naruszeniem warstw ziemi. Wykonywane będą po zakończeniu zbiorów.