Zaświadczenie o prawie do głosowania

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach > Zaświadczenie o prawie do głosowania

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie do dowolnie wybranego urzędu gminy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

Wniosek podpisuje wyborca, na którego ma zostać wydane zaświadczenie.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym został on ujęty.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia a tym samym wzięcie udziału w głosowaniu również w obwodzie właściwym dla miejsca stałego pobytu.

Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się w pokoju nr 4 – I piętro budynku B Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce od dnia 1 września do dnia 12 października w godzinach 7.15 – 15:15.

Skip to content