✅ Wymiar czasu pracy:
pełny etat.
✅ Rodzaj umowy o pracę:
umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas określony.
✅ Wymagania konieczne:
-obywatelstwo polskie
-wykształcenie wyższe(preferowane ekonomiczne) lub minimum średnie ekonomiczne, organizacja i zarządzanie, administracja
-minimum 1 rok praktyki zawodowej
-znajomość obsługi komputera
-niekaralność
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
✅ Wymagania pożądane:
-znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Stowarzyszeniach, Ustaw i rozporządzeń w zakresie działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
-predyspozycje osobowościowe- asertywność, łatwość podejmowania decyzji, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, dokładność, terminowość, komunikatywność
-doświadczenie w pracy z projektami unijnymi, doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, zarządzaniu projektami i rozliczaniu dotacji;
-przebyte kursy i szkolenia w zakresie funduszy unijnych.
✅Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-współpraca i pomoc w przygotowaniu wniosków w ramach prowadzonych konkursów grantowych i naborów wniosków;
-weryfikacja wniosków;
-realizowanie powierzonych grantów lub wybranych operacji w tym projektów współpracy;
-zbieranie informacji o dostępnych środkach pomocowych.
✅Wymagane dokumenty:
-życiorys
-list motywacyjny
-kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
-kserokopia posiadanych świadectw pracy
-oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o niekaralności
-kwestionariusz osobowy
-kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikację zawodowe i posiadane umiejętności.
Miejsce i termin składania dokumentów:
ℹ LGD Ponidzie ul. 3 Maja 10 pokój nr. 41 PIŃCZÓW
ℹ Dokumenty można składać do 19 lipca 2021 roku.
Serdecznie zachęcamy do składania swoich ofert