Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach > Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest

W dniu 21.09.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Działoszyce, na dofinansowanie zadania:,,Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest”.

Kwota dofinansowania wynosi 35.161.84 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze).

Na kwotę dotacji składają się:

  1. ­ środki WFOŚiGW w Kielcach – 17.580,92 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  2. ­ środki NFOŚiGW w Warszawie – 17 580,92 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.
Skip to content