W dniu 28.04.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Działoszyce, na dofinansowanie zadania: ,,Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest”.

Kwota dofinansowania wynosi 19 503,41 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset trzy złote czterdzieści jeden groszy).

Na kwotę dotacji składają się:

  1. ­ Środki WFOŚiGW w Kielcach – 9 751,,71 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  2. ­ Środki NFOŚiGW w Warszawie – 9 751,70 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.