Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach > Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Obywatele polscy, którym przysługuje prawo wybierania ujęci są w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców, sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba ujęta jest z urzędu lub na wniosek.

W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy:

  • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
  • stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
  • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy (z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy),

są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:

Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce jest obowiązany przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod podanym adresem. Wobec powyższego do wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku np.:

  • tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania);
  • oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym osoba wnosząca wniosek zamieszkuje, które potwierdza stałe zamieszkanie w lokalu;
  • umowy na dostarczanie mediów użytkowych do lokalu lub inne zawarte przez wyborcę ubiegającego  się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, w których wskazano adres lokalu;
  • potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania na terenie Gminy Działoszyce (tylko ta strona PIT, gdzie znajduje się adres zamieszkania);
  • inne dokumenty, które potwierdzają związki z Gminą Działoszyce np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenia wydane przez organizacje społeczne, stowarzyszenia itp.

Uwaga!

Złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku udokumentowania faktu stałego zamieszkania pod wskazanym adresem.

Skip to content