Podczas wczorajszej Sesji, Rada Miejska jednogłośnie podjęła decyzję o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce Stanisławowi Porada, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi oznacza, iż radni potwierdzają prawidłowość działania tego organu wykonawczego pod względem finansowym. Absolutorium to także komunikat o braku zastrzeżeń do prowadzonej przez Burmistrza gospodarki finansowej oraz „zielone światło” do dalszego gospodarowania i zarządzania gminą.

Uzyskana aprobata cieszy za każdym razem! Po tak trudnym „covidowym” roku udało się zrealizować szereg inwestycji: drogowych, budowlanych czy ogólnie modernizacyjnych. Absolutorium to opinia radnych jako przedstawicieli społeczności i jest oceną całorocznej pracy. Jestem zadowolony z tego, że radni ufają i akceptują przyjętą strategię finansową i rozwojową gminy. Dziękuję Wam!

Wasze decyzje pozwalają kontynuować podjętą przez nas politykę prorozwojową.

Stanisław Porada
Burmistrz MiG Działoszyce