Kolejna inwestycja została zakończona!

Przebudowa/modernizacja/drogi wewnętrznej, na działce o nr ewid. 549/2 w miejscowości Działoszyce, długości 50mb.

Łączna wartość zadania to 9 891,05zł, środki finansowe pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

W dniu 13.11.2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą firmą WOJTRANS.

Prace polegały na:

  • ­ wykopie koryta pod poszerzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej;
  • ­ wykonaniu podbudowy tłuczniowej;
  • ­ mechaniczne wyrównanie i wzmocnienie kruszywem kamiennym istniejącej podbudowy;
  • ­ położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych(warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm.

Odbiór odbył się przy udziale Przewodniczącego Rady Miejskiej Dawida Bączka i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Wędrychowskiego :), pracowników Urzędu oraz przedstawicieli Wykonawcy.