Projekt pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 41 osób w wieku aktywności zawodowej, w tym osób pracujących (31 Kobiet, 10 Mężczyzn) – pracowników JST z terenu GMINY DZIAŁOSZYCE i jednostek podległych poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy w okresie od 02.11.2020 r. do 31.10 2021 r.

Główne działania w projekcie pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce”:

Zadanie nr 1. Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem. Działania doradcze dla kadry zarządzającej. Doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracowników i pracodawcę mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy i utrzymanie zatrudnienia. W ramach zadania przewidziane jest coaching, zorganizowanie punktu konsultacji z psychologiem, zakup ergonomicznego wyposażenia (wyświetlacze LED, ergonomiczne fotele), klawiterapia, edukacja zbiorowa na terenie zakładu, SZKOLENIE wyjazdowe DLA KADRY KIEROWNICZEJ w zakresie walki ze stresem, zorganizowanie pikniku dla pracowników i ich rodzin.

Zadanie nr 2. Usługi zdrowotne – profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie badań profilaktycznych przez pracowników, pakiety rehabilitacyjne dla pracowników, konsultacje z neurologiem i fizjoterapeutą, zorganizowanie punktu medycznego.

Projekt pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” realizowany jest przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00, Działanie: RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się; poddziałanie RPSW.08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.02.01-26-0020/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami Projektu są osoby pracujące w wieku aktywności zawodowej, w tym 4 osoby w wieku 50+. Grupę Docelową stanowią osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę w Gminie Działoszyce oraz w jednostkach podległych.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 577.577,50 zł (co stanowi 89,69 % wartości Projektu)
WKŁAD WŁASNY NIEPIENIĘŻNY: 66.360,00 zł (co stanowi 10,31 % wartości Projektu).

Do projektu zapraszamy wszystkie chętne osoby w wieku 26-62 lat (pracownicy umysłowi oraz fizyczni) z każdym wykształceniem tj. m.in. przedstawicieli kadry zarządzającej, kierowniczej oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce, pracowników MGOPS, Dyrektorzy Szkół / Przedszkoli oraz nauczycieli.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w Projekcie. Rekrutacja ma charakter zamknięty. Ze względu na zakres oddziaływania i będzie przeprowadzona w okresie listopad – grudzień 2020 r. przez Kierownika referatu organizacyjnego Panią Katarzyna Bugaj. Zapisy pod numerem telefonu 41 35 26 010 wew. 32.

Pliki do pobrania: