Projekt pt. Pomocna dłoń ma na celu:

  • zwiększenie wydolności 12 osób niepełnosprawnych (6 K i 6 M) w procesie przygotowania do życia w lokalnym społeczeństwie,
  • minimalizacja barier architektonicznych poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych w formie niestacjonarnej opieki dziennej,
  • podniesienie kompetencji 4 osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Grupę docelową w ramach Projektu stanowią: 12 osób z niepełnosprawnościami i 4 Asystentki Osobiste Osób z Niepełnosprawnościami (AOON).

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

  • usługi asystenckie świadczone przez 4 AOON w miejscu zamieszkania 12 UP przez okres 11 m-cy,
  • likwidacja barier architektonicznych dla 4 UP,
  • zakup sprzętu dla UP,
  • szkolenie asystenckie dla AOON.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 549 548,95 zł, w tym:

Kwota dofinansowania z UE: 502.709,79 zł,

Wkład własny JST: 46.839,16 zł (8,52 %).

Biuro Projektu

MGOPS w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, Telefon: 41 352 60 05

Okres realizacji: 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r. na terenie GMINY DZIAŁOSZYCE

Formularze do pobrania:


Zakończenie realizacji projektu

  • 30 czerwca 2021 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach (MGOPS) w związku z zakończeniem realizacji I edycji projektu pn. „Pomocna dłoń”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie RPSW.09.02.00 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0041/19-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

uprzejmie informuję, iż liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich istniejących po zakończeniu projektu pn. „Pomocna dłoń” wynosi 4.
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu wynosi 4.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach zapewni trwałość utworzonych, nowych miejsc świadczenia usług asystenckich po zakończeniu realizacji ww. Projektu przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu tj. od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r. Utworzone nowe miejsca świadczenia usług społecznych świadczonych niestacjonarnie w ramach ww. Projektu (w miejscu zamieszkania UP) zostaną utrzymane w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi tj. 16 m-cy. MGOPS deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich utworzonych w ramach ww. Projektu przez 16 m-cy.

Źródłem finansowania usług społecznych będą środki własne MGOPS oraz częściowa odpłatność usług od Uczestników Projektu objętych wsparciem, zgodnie z Uchwałą nr XIX/ 115/ 2019 z dnia 29.11.2019 r. Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi asystenckie, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania).