W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Działoszyce dotycząca dofinansowania projektu zatytułowanego „Świetlice Środowiskowe w Działoszycach-Twoją szansą na lepsze życie”.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach programu Fundusze Europejskie🇪🇺 dla Świętokrzyskiego 2021-2027 a kwota dofinansowania wynosi niebagatelną  kwotę   3 212 020,64zł w tym wkład własny niepieniężny 195 068,88 zł.  

Chcemy podkreślić, że to ogromny sukces dla Naszej społeczności, a także dowód na zaangażowanie i determinację Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Stanisława Porady. 

Dzięki temu dofinansowaniu 122 mieszkańców w tym 85 dzieci i 37 rodziców z około 55 rodzin z terenu Gminy Działoszyce otrzyma wsparcie w formie opiekuńczo-specjalistycznej.

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu Gminy Działoszyce w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

W ramach projektu zostaną utworzone dwie nowe świetlice środowiskowe w Sancygniowie i Marianowie oraz zostanie dofinansowana już istniejąca placówka w Dzierążni. 

Ponadto zostanie rozszerzona oferta wsparcia o nowe zajęcia z języka polskiego i niemieckiego, które nie były realizowane w istniejących już placówkach w Dzierążni i Działoszycach.  Dzieci i rodzice będą mogli skorzystać z pomocy specjalistycznej pedagoga specjalnego i terapeuty. W placówkach wsparcia dziennego zostanie również utworzony zespół do pracy z rodziną i grupa wsparcia  realizujący wsparcie według potrzeb rodzin w skład którego wchodzić będzie; psycholog i prawnik.

Dzieci będą mogły skorzystać również z zajęć z  matematyki, języka angielskiego, informatyki, ekologii, oraz zajęć muzyczno-tanecznych. W ramach projektu w placówkach będzie można również skorzystać z pomocy logopedy. 

Wszystkie działania w projekcie będą dostosowane indywidualnie dla wszystkich potencjalnych uczestników projektu.

Chcielibyśmy wyrazić Naszą najszczerszą wdzięczność Panu Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, Pani Renacie Janik wicemarszałek woj. Świętokrzyskiego oraz Pani Dyrektor Departamentu EFS Katarzynie Kubickiej za okazane nam wsparcie finansowe, które umożliwiło utworzenie nowych świetlic środowiskowych w Naszej Gminie. Wasza hojność i zaangażowanie mają znaczący wpływ na rozwój społeczności lokalnej oraz tworzenie pozytywnego środowiska dla mieszkańców Naszej Gminy.

Dzięki Państwa wsparciu, nasza społeczność zyska nowe miejsca, w których mogą się spotykać, integrować i rozwijać.

Świetlice środowiskowe będą miejscem inspirującym, wspierającym edukację, kulturę, a także promującym zdrowy styl życia.

To dzięki Państwa hojności możemy realizować projekty, które mają istotny wpływ na jakość życia Naszych mieszkańców i przyczynią się do budowy silnej społeczności.

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie!