W dniu 13 sierpnia br. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni Ryszard Kocerba oraz Skarbnik Edward Helak podpisali umowę z firmą MANOLETE Sp. z o.o. reprezentowaną przez jej Prezesa Pana Grzegorza Buczyńskiego na realizację projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni oraz ich adaptacji w celu utworzenia ogólnodostępnego, rekreacyjno-kulturalnego miejsca integracji społeczności lokalnej”. Podpisanie umowy miało miejsce w siedzibie tutejszego Urzędu w obecności Pana Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Stanisława Porady.

Zadanie to będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

  • Przyznane dofinansowanie wynosi: 99 177,00 zł.
  • W ramach zadania planuje się przebudowę 3 pomieszczeń w budynku Remizy OSP oraz ich wyposażenie w profesjonalny sprzęt gospodarstwa domowego.

Operacja przyczyni się do poszerzenia bazy rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturowej naszej Gminy oraz obszaru LGD „PONIDZIE”. Remont pomieszczeń oraz ich wyposażenie w sprzęt, umożliwi cykliczność spotkań mieszkańców Gminy zarówno w okresie letnim jak i zimowym, stwarzając przy tym miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców oraz aktywnych grup społecznych – orkiestry dętej, młodzieży szkolonej, członków ochotniczej straży pożarnej, członków KGW, członków rad sołeckich.

Stworzenie takiego zaplecza ułatwi realizacje wielu pomysłów i zamierzeń.

Sprawi, że spotkania dzieci, młodzieży i starszych pozostaną długo w pamięci i przyczynią się do integracji oraz rozwoju kulturalnego wszystkich mieszkańców.

„W imieniu mieszkańców wsi Dzierążnia serdecznie dziękujemy Burmistrzowi naszej Gminy Panu Stanisławowi Poradzie za zaangażowanie i pomoc w pozyskaniu tak znaczącego dla naszej społeczności dofinansowania. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wyrażamy głęboką nadzieje na dalszą tak owocną współpracę”- Prezes OSP Dzierążnia Ryszard Kocerba.

PAMIĘTAJMY!

Bez współpracy nie ma sukcesu!