Dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach zawartych zostało aż 5 umów dotacji pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem oraz Gminą Działoszyce reprezentowaną przez Burmistrza MiG Działoszyce Stanisława Poradę oraz Skarbnika Gminy Annę Nowak.

Gmina Działoszyce jest jedną z pięciu świętokrzyskich gmin, która dotknięta została przez ulewne i intensywne deszcze, które wystąpiły w dniach 24 i 25 czerwca 2021r. Zniszczenia na odcinkach dróg obejmują uszkodzenia poboczy, podmycie i zniszczenie nawierzchni tłuczniowych i bitumicznych, zerwanie przepustów pod drogami oraz na zjazdach a także zamulenie rowów. Z dróg tłuczniowych wymyta i zerwana została warstwa jezdni z tłucznia drogowego. Bezpośrednio po wystąpieniu klęski podjęte zostały przez pracowników gminy intensywne działania naprawcze, mające na celu umożliwienie dojazdu rolnikom z naszej gminy do pól uprawnych i zagród.

W tym miejscu chcielibyśmy z całego serca serdecznie podziękować Prezesowi Rady Ministrów Panu Mateuszowi Morawieckiemu oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu Panu Zbigniewowi Koniuszowi za przekazanie tak dużego wsparcia finansowego dla Naszej Gminy z przeznaczeniem na remont dróg. Wyrażamy nadzieję, ze wspólna troska o najwyższą jakość życia mieszkańców jest najlepszą rekomendacją do budowania trwałej współpracy przy finansowaniu projektów drogowych.

W ramach podpisanych umów dotacji zrealizowane zostaną następujące zadania:

  • Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 101/1 i 101/2, obręb Bronocice przez most o długości 0,175km- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi: 76 000,00zł.
  • Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. Gruntu 281, obręb Bronocice o długości 0,760km- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi: 436 000,00zł.
  • Remont drogi gminnej Kujawki-Sudół nr 321082T od km 0+445 do km 0+650 długości 0,205km- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi: 100 000,00zł.
  • Przebudowa drogi gminnej Kujawki-Sudół nr 321005T wraz z drogą wewnętrzną działka o nr ew. gruntu 133 o łącznej długości 1,480m- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi: 740 000,00zł.
  • Przebudowa drogi wewnętrznej Opatkowice dz.nr ew. 161, obręb Niewiatrowice,87, obręb Ksawerów o łącznej długości 1,065km- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi: 500 000,00zł.

Łącznie z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymaliśmy: 1 852 000,00zł.

Natomiast wartość całkowita inwestycji wynosi: 2 316 750,00zł.

Wyremontowane drogi to wizytówka gminy. Zwiększą one atrakcyjność miejscowości a przede wszystkim poprawią jakość życia mieszkańców oraz zwiększą bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

DZIĘKUJEMY!