Gmina Działoszyce na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Celem Partnerstwa jest współpraca w zakresie realizacji działań dla rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin z dziećmi i ich otoczenia, rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, rodzin wielodzietnych, rodzin osób z niepełnosprawnościami, osób doświadczających przemocy, ofiar przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenia, dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej tj. zapewnienie Kompleksowego wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny w oparciu o zdiagnozowaną sytuację i potrzeby poprzez zatrudnienie specjalistów w placówce wsparcia dziennego w Działoszycach z zakresu cukiernictwa, ekologii, ochrony środowiska, działań antydyskryminacyjnych oraz fizjoterapeutów zajęć z zakresu promocji zdrowia i rehabilitacji fizycznej.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej  pomiędzy Gminą Działoszyce – liderem partnerstwa a podmiotem ekonomii społecznej określonym w myśl art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), który w swojej działalności statutowej prowadzi usługi społeczne lub usługi społeczne i zdrowotne.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera do projektu w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej” w siedzibie Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce osobiście lub za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 14.02.2024 r. o godzinie 10.00.

Szczegółowe informacje w załącznikach.