W dniu 2 grudnia nastąpił wstępny odbiór zadania pn.: „Modernizacja /przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szczotkowice o długości 0,850km” w którym uczestniczyli: Pan Burmistrz Stanisław Porada, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Dawid Bączek, Pan Radny Tomasz Sutor, pracownicy Urzędu oraz Przedstawiciele Firmy WOJTRANS.

Podczas kontroli pobrane zostały próbki nawierzchni masy asfaltowej, wykonane zostały odwierty, aby sprawdzić czy grubość oraz warstwy nawierzchni asfaltowej spełniają wymogi. Zakres robót obejmował wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw asfaltowych/ ścieralnej i wiążącej/ po uprzednio wykonanym ułożeniu warstw podbudowy z tłucznia oraz montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Na realizację tego zadania Gmina Działoszyce uzyskała dofinansowanie ze środków zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 105 000,00zł, a wkład własny Gminy to 136 429,11zł. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowe Firma WOJTRANS.

Po wykonaniu drobnych korekt odbędzie się oficjalny odbiór i otwarcie drogi.

Galeria zdjęć