Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach informuje, że podpisana została umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyce – osób fizycznych w gospodarstwach domowych. Pracujemy nad podpisaniem umowy z prywatnym podmiotem, który na zlecenie Gminy będą zajmować się dystrybucją węgla na naszym terenie.

Informujemy, że węgiel, który trafi do naszej Gminy jest paliwem pochodzącym z polskich kopalni:

  • KWK Piast – Ziemowit ruch Piast (kostka)
  • KWK Row Ruch Marcel (kostka)

Przypominamy:

  • W ramach zakupu preferencyjnego ustalono możliwe do zakupienia ilości paliwa dla jednego gospodarstwa domowego: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023r.
  • Gmina sprzedaje paliwo stałe – WĘGIEL w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto. (do ceny nie jest wliczony koszt transportu). Cena zostanie podana wkrótce.
  • Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o który.m mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wnioski podlegają weryfikacji
  • Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie i warunkach dokonania wpłaty.
  • Uiszczenie opłaty uprawnia do otrzymanie potwierdzenia, na podstawie którego można odebrać węgiel ze wskazanego przez Gminę punktu.
  • Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy.
  • Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  • Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, informacje dodatkowe pod numerem tel. 41 3526 010 wew. 27 lub 33.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych można pobrać z naszej strony internetowej: https://tiny.pl/wd73p