Dementując nieprawdziwe informacje jakie w ostatnim czasie pojawiły się w Internecie na temat nieprawidłowo przeprowadzonej podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Miasta i Gminy przedstawia rzetelne informacje na w/w temat.

Ilość odebranych odpadów w poszczególnych latach wyniosła:

  • ­2017 r. – 537 Mg
  • ­2019 r. – 777,27 Mg (wzrost względem 2017 r o ok 44%)
  • ­2020 r. – w miesiącach styczeń – listopad to 885 Mg, licząc średni miesięczny tonaż odebranych odpadów zakładamy, że rok zamknie się w granicach 965 Mg (wzrost względem 2019r to ok. 24%).

Zakładając wzrost ilości odpadów względem poprzedniego roku szacuje się około 1100 – 1200 Mg odpadów w 2021r (również zwiększoną ilość odpadów gabarytowych).

Cena za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych wg stawki Firmy EKOM, która wygrała przetarg to 1048,00 zł.

Dodatkowo wzrost masy odpadów powoduje konieczność zorganizowania dodatkowych wyjazdów w celu ich zebrania, a zatem zwiększa się także cena transportu.

W koszt zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych, należy doliczyć również koszt usuwania dzikich wysypisk śmieci, usuwania odpadów porzuconych w rowach oraz z działek gminnych.

W miesiącach od kwietnia do października ustawodawca narzuca również obowiązek dwukrotnego odbioru w ciągu miesiąca odpadów komunalnych zmieszanych, co również należało ująć w wysokości stawki.

Pragniemy również przypomnieć, iż mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Niestety, niejednokrotnie obowiązek ten jest niespełniany. Brak segregacji odpadów ze strony mieszkańców spowoduje niewywiązanie się z osiągnięcia przez Gminę odpowiedniego poziomu recyklingu, co może skutkować nałożeniem na gminę kary pieniężnej!

Prosimy również zwrócić uwagę, że Rząd planuje zwiększyć kary za zaśmiecanie- rządowy projekt przewiduje podwyżkę kary z 500zł na 5000zł.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że musi być całkowicie finansowany z opłat wnoszonych przez mieszkańców i nie ma możliwości dopłacania do niego z budżetu gminy.

Inaczej niż w poprzednich latach, gdzie ustawa dopuszczała ryczałtowe rozliczenie z firmą odbierającą odpady komunalne bez względu na ilość odebranych odpadów od mieszkańców, w tym momencie płacimy za każdą tonę odebranych odpadów. To od nas samych, od mieszkańców będzie zależało jak dużo zapłacimy za śmieci. Starając się żyć ekologicznie, ograniczać ilość produkowanych odpadów sami zadziałamy na swoją korzyść!

GMINA nie zarabia na śmieciach!