Głosowanie przez pełnomocnika

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach > Głosowanie przez pełnomocnika

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, głosować przez pełnomocnika mogą:

 • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby.

Pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
w stosunku do pełnomocnika
.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • a także mężowie zaufania,
 • obserwatorzy społeczni,
 • jak również kandydaci w danych wyborach.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.

Celem sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca ujęty w obwodzie głosowania gminy Działoszyce winien złożyć pisemny wniosek do dnia 6 października 2023 r.

Do wniosku załącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

Wnioski należy składać:

W pokoju nr 4 – I piętro budynku B Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce od dnia 1 września do dnia 12 października w godzinach 7.15 – 15:15.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa może być złożony:

 1. ustnie,
 2. na piśmie utrwalonym w postaci:
 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Akt pełnomocnictwa sporządzany jest przez upoważnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce urzędnika do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na terenie gminy Działoszyce – poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania – jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia do Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w obwodzie w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków wskazanych powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wyborca zostanie wezwany do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, odmawia się sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się: w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, w areszcie śledczym.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego oraz wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach.

Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie (platforma gov.pl), klikając w link:
Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika

Skip to content