Głosowanie przez pełnomocnika

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach > Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

 1. Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat. 
 2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa składa się począwszy od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów najpóźniej do 29 marca 2024 r.
 3. Wniosek może być złożony:
  • ustnie,
  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  • w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust.1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. 
 5. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, Burmistrz Miasta i Gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie, prezydent miasta odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
 6. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej do 5 kwietnia br. oświadczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem że pełnomocnik nie oddał głosu.
 7. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.
 8. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
 9. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby (z zastrzeżeniem pkt 10).
 10. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 
 11. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania.
 12. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.
 13. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
  • śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika,
  • wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.
 14. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat).  

Termin składania dokumentów:

do 29 marca 2024 r. (piątek) do godz. 15.15

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich i USC w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach 

ul. Skalbmierska 5, w godz. 7.30 – 15.15 od poniedziałku do piątku.

(Bud. B, II piętro)  tel. 41 3526010 wew. 42  (dla sprawnej obsługi zalecamy wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie).

Wzory druków można pobrać:

– w Referacie Spraw Obywatelskich i USC, adres jw.

– ze strony www.dzialoszyce.pl  zakładka „Wybory”

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 ze zm.).  
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1781 ze zm.).
Skip to content