Głosowanie korespondencyjne

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach > Głosowanie korespondencyjne

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, głosować korespondencyjnie mogą:

  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Wyborca, który zechce dokonać zgłoszenia osobiście, to może przekazać wniosek w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: kielce@kbw.gov.pl.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest również wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.  

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 2 października 2023 r.a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do 5 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 10 października 2023 r.

Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 13 października 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie (platforma gov.pl), klikając w link:
Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie

Skip to content