Fundusz Sołecki

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 R. INFORMACJE

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, na podstawie uchwały Nr XXV/141/2020 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 6 marca 2020 r. przedkłada informacje dotyczącą wysokości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2023 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  (Dz.U.2014 poz.301 z póź. zm.) , aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjne trzy warunki:

– zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;

– zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;

– zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz Sołecki wyodrębniony i pozostający do dyspozycji Sołtysów na 2023 r. wynosi 624 102,96  (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tys. sto dwa  zł. 96/100)  

 w tym:

Lp. Nazwa sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1. Biedrzykowice 16 179,20
2. Bronocice 15 171,50
3. Bronów 15 507,40
4. Chmielów 20 881,81
5. Dębowiec 12 260,36
6. Dębiany 16 739,04
7. Dziekanowice 22 729,26
8. Dzierążnia 30 343,00
9. Dziewięczyce 17 746,74
10. Gaik 16 627,07
11. Iżykowice 15 395,44
12. Jakubowice 26 704,08
13. Januszowice 15 395,44
14. Jastrzębniki 13 827,90
15. Ksawerów 16 235,19
16. Kujawki 16 459,12
17. Kwaszyn 18 026,65
18. Lipówka 18 250,59
19. Marianów 15 955,27
20. Niewiatrowice 17 186,90
21. Opatkowice 15 563,39
22. Pierocice 23 177,13
23. Podrózie 16 627,07
24. Sancygniów 20 937,79
25. Stępocice 17 186,90
26. Sudół 18 754,44
27. Sypów 14 107,82
28. Szczotkowice 13 212,08
29. Szyszczyce 17 242,89
30. Świerczyna 16 571,09
31. Teodorów 19 370,26
32. Wola Knyszyńska 19 202,31
33. Wolica 13 659,95
34. Wymysłów 14 051,83
35. Zagaje Dębiańskie 14 275,77
36. Zagórze 12 540,28
  RAZEM: 624 102,96

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Burmistrza Miasta i Gminy wniosku.
 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
 3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
 4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Działoszyce.
 5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego , sołtys ( do dnia 30 września 2022 r)przekazuje Burmistrzowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
 6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok budżetowy i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
 7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.    

Bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Działoszyce do udziału w planowanych zebraniach wiejskich oraz do podejmowania inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę wizerunku i estetyki Naszej Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/Stanisław Porada

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 R. INFORMACJE

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, na podstawie uchwały Nr XXV/141/2020 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 6 marca 2020 r. przedkłada informacje dotyczącą wysokości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2021 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014 poz.301 z póź. zm.) , aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjne trzy warunki:

 • zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;
 • zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;
 • zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz Sołecki wyodrębniony i pozostający do dyspozycji Sołtysów na 2021 r. wynosi 471 286,85 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tys. dwieście osiemdziesiąt sześć zł. 85/100) w tym:

Nazwa sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
Biedrzykowice 12 386,92
Bronocice 11 552,78
Bronów 11 761,32
Chmielów 15 765,17
Dębowiec 9 342,32
Dębiany 12 512,04
Dziekanowice 17 725,39
Dzierążnia 22 855,33
Dziewięczyce 13 596,42
Gaik 12 261,80
Izykowice 11 511,08
Jakubowice 19 894,14
Januszowice 11 636,20
Jastrzębniki 10 301,58
Ksawerów 12 261,80
Kujawki 12 011,56
Kwaszyn 13 596,42
Lipówka 13 721,54
Marianów 12 261,80
Niewiatrowice 13 054,23
Opatkowice 11 677,90
Pierocice 17 308,32
Podrózie 12 470,33
Sancygniów 16 223,95
Stępocice 12 970,81
Sudół 14 347,14
Sypów 10 593,53
Szczotkowice 10 051,34
Szyszczyce 12 762,28
Świerczyna 12 386,92
Teodorów 14 388,85
Wola Knyszyńska 14 847,62
Wolica 10 301,58
Wymysłów 10 635,23
Zagaje Dębiańskie 10 927,18
Zagórze 9 384,03

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Burmistrza Miasta i Gminy wniosku.
 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
 3. 3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
 4. 4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Działoszyce.
 5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego , sołtys ( do dnia 30 września 2020 r)przekazuje Burmistrzowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
 6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok budżetowy i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
 7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

Bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Działoszyce do udziału w planowanych zebraniach wiejskich oraz do podejmowania inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę wizerunku i estetyki Naszej Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Stanisław Porada

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 R. UCHWAŁA

UCHWAŁA NR XXV/141/2020

Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1. i ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) — Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 R. INFORMACJE

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, na podstawie uchwały Nr VIII/37/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. przedkłada informacje dotyczącą wysokości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2020 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014 poz.301 z póź. zm.) , aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjne trzy warunki:

 • zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;
 • zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;
 • zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz Sołecki wyodrębniony i pozostający do dyspozycji Sołtysów na 2020 r. wynosi 414 557,23 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem zł 68/100) w tym:

Nazwa sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
Biedrzykowice 10 873,87
Bronocice 10 144,08
Bronów 10 363,02
Chmielów 13 975,48
Dębiany 11 019,83
Dębowiec 8 173,65
Dziekanowice 15 617,51
Dziewięczyce 11 968,56
Dzierążnia 20 215,18
Gaik 10 691,42
Izykowice 10 180,57
Jakubowice 17 478,47
Januszowice 10 107,59
Jastrzębniki 9 012,91
Ksawerów 10 764,40
Kujawki 10 545,47
Kwaszyn 12 041,54
Lipówka 12 223,98
Marianów 10 946,85
Niewiatrowice 11 567,17
Opatkowice 10 180,57
Pierocice 15 362,08
Podrózie 10 837,38
Sancygniów 14 522,82
Stępocice 11 238,77
Sudół 12 588,88
Sypów 9 304,82
Szczotkowice 8 903,44
Szyszczyce 11 092,81
Świerczyna 10 983,34
Teodorów 12 442,92
Wola Knyszyńska 13 136,22
Wolica 8 903,44
Wymysłów 9 414,29
Zagaje Dębiańskie 9 450,78
Zagórze 8 283,12

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Burmistrza Miasta i Gminy wniosku.
 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
 3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
 4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Działoszyce.
 5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego , sołtys ( do dnia 30 września 2019 r)przekazuje Burmistrzowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
 6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok budżetowy i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
 7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

Bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Działoszyce do udziału w planowanych zebraniach wiejskich oraz do podejmowania inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę wizerunku i estetyki Naszej Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Stanisław Porada

Pliki do pobrania:

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 R. UCHWAŁA

UCHWAŁA NR VIII/37/2019

Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1. i ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) — Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skip to content