Rolnicy nadal mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych do wapnowania gleby. Dotacji udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach.‼️

Beneficjenci programu: Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań z terenu województwa świętokrzyskiego na lata 2020-2022 wynosi 4 000 000,00 zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r. (data wykonania zabiegu wapnowania nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu nawozu wapniowego). Ponadto zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.

Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem realizowane będą do 31.12.2023 roku.

Wnioski należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce lub innej na terenie kraju. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie www.schr.gov.pl oraz stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach www.wfos.com.pl

Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu:

1) Wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na ych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typow wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229)

2) Środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem koszów transportu i rozsiewania.

Poziom dofinansowania:

1) Do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;

2) Do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;

3) Do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Zgłoszone do dofinansowania zadania mogą zostać wyznaczone do przeprowadzenia kontroli przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Kielcach w celu potwierdzenia uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania, sposobu wypełniania wniosku, warunków programu oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje pod linkiem:

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (link otwiera się w nowej karcie)