Gmina Działoszyce otrzymała dofinansowanie w kwocie 145 080,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego ” Cyfrowa Gmina”.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na:

  • Zakup licencji oprogramowania obsługi Radnych wraz z tabletami;
  • Zakup ekranu projekcyjnego;
  • Modernizacja sieci LAN;
  • Zakup serwera;
  • Zakup serwera kopii zapasowych;
  • Zakup urządzeń wielofunkcyjnych;
  • Zapewnienie alternatywnego dostępu do internetu;
  • Zakup urządzenia UTM;
  • Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Poszczególne działania zrealizowano w ramach cyfryzacji Urzędu Miasta i Gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.sobie nawzajem.