W siedzibie Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach podpisana została umowa na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Działoszyce w miejscowościach Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów-Etap II” z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym firmą EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak z Nowego Korczyna.

Koszt wykonania zadania to aż: 4 197 990,00zł ‼️

W październiku 2022 roku pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którym zawiaduje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 3 713 092,00zł ‼️

Zadanie obejmować będzie:

  • wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej-rury PVC-U200 długość 2369m,
  • wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej-rury PE 90 długość 616m,
  • wykonanie przepompowni sieciowej-2szt.
  • wykonanie pompowni przydomowych-7szt.
  • wykonanie przyłącza grawitacyjnego-48szt.
  • wykonanie studni kanalizacyjnych-55szt.
  • podłączenie 55 gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej,
  • odtworzenie i rekultywacja terenu po wykonanych robotach budowlanych.

Kanalizacja sanitarna wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska, ponieważ jest najbardziej efektywnym sposobem gospodarki ściekowej.  Zaprojektowane sieci będą posiadać odpowiednią nośność i zagłębienie zapobiegające uszkodzeniu lub zniszczeniu rur od obciążeń statycznych i dynamicznych, jak też występowaniu zakłóceń w przepływie ścieków spowodowane ich oziębieniem przez ujemne temperatury zewnętrzne.

Inwestycja spowoduje podniesienie standardu życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy oraz poprawi stan środowiska naturalnego. Rozwój infrastruktury technicznej wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz ma pozytywne oddziaływanie na środowisko, gdyż nastąpi likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych i eliminacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych do wód powierzchniowych.

To inwestycja, która jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców Naszej Gminy.  Mieszkańcy w końcu w cywilizowany sposób będą mogli odprowadzać ścieki.

To kolejny dowód na to, że stawiamy w Naszej Gminie na rozwój a w szczególności dbamy o zdrowie i dobro mieszkańców.