Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w :

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności,
 • 360 godzin rocznie dla osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16-tego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc asystenta nie ponosi odpłatności. Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO.

Przyznając usługę asystencji osobistej oraz jej wymiar godzinowy, Ośrodek przede wszystkim weźmie pod uwagę sytuację osobistą osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności.

W pierwszej kolejności uwzględni potrzeby osób posiadających: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają  możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, wskazanego przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie), który posiada:

 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;
 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu. Doświadczenie powinno być udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami;

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje MGOPS.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach poprzez dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych wskazanych poniżej do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach do dnia 9 lutego 2024 r. 

Jednocześnie osoby spełniające wymagania do świadczenia przedmiotowych usług proszę o zgłaszanie swojej aplikacji w w/w terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 / 35 26 010 wew. 27.

Link do strony ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023