Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

21 grudnia 2015 r.
Serdeczne �yczenia �wi�teczne i noworoczne... [wi�cej]


21 grudnia 2015 r.
20 grudnia br. w Hali Sportowej Zespo�u Szkó� w Dzia�oszycach odby�o si� uroczyste spotkanie wigilijne z udzia�em mieszka�ców z terenu gminy Dzia�oszyce... [wi�cej]


21 grudnia 2015 r.
W dniach od 27 do 29 listopada br. Szkolny Zespó� �piewaczy „Dzia�oszanki Plus” przebywa� w mie�cie Ludwigsburg na terenie Niemiec... [wi�cej]


17 grudnia 2015 r.
13 grudnia br. w Dzia�oszycach odby� si� V Gminny Przegl�d Jase�ek i Zespo�ów Kol�dniczych... [wi�cej]


17 grudnia 2015 r.

�w Miko�aj odwiedzi� dzieci w Dzia�oszycach ... [wi�cej]


14 grudnia 2015 r.
Nowe wytyczne reguluj�ce proces udzielania pomocy finansowej ze �rodków Funduszu w 2016 r.... [wi�cej]


7 grudnia 2015 r.

Zaproszenie na V Gminny Przegl�d Jase�ek i Zespo�ów Kol�dniczych ... [wi�cej]


7 grudnia 2015 r.

Zaproszenie na rozgrywki Gminnej Ligi Pi�ki No�nej ... [wi�cej]22 listopada 2015 r.
W Dzier��ni 22 listopada br. odby�a si� "Cecyliada" dzie� patronki muzyki �w. Cecylii... [wi�cej]


11 listopada 2015 r.
11 listopada br. w Dzia�oszycach odby�y si� uroczyste obchody Narodowego Swi�ta Niepodleg�o�ci... [wi�cej]


6 listopada 2015 r.
6 listopada br. w Dzia�oszycach odby�o si� ods�oni�cie tablicy pami�tkowej na Synagodze... [wi�cej]


18 pa�dziernika 2015 r.
Pod has�em "Barwy Jesieni" 18 pa�dziernika br. w Opatkowicach odby�o si� spotkanie Kó� Gospody� Wiejskich z terenu gminy Dzia�oszyce... [wi�cej]


8 pa�dziernika 2015 r.
8 pa�dziernika br. w Dzia�oszycach odby�o si� uroczyste otwarcie wyremontowanej Ulicy Krakowskiej... [wi�cej]


20 wrze�nia 2015 r.
20 wrze�nia br. w Kwaszynie odby�a si� po raz czarty impreza pn. "Ziemniaczane �niwa"... [wi�cej]


27 sierpnia 2015 r.
23 sierpnia br. na stadionie sportowym w Dzia�oszycach odby�y si� do�ynki gminy Dzia�oszyce... [wi�cej]


18 sierpie� 2015 r.

ZAPROSZENIE3 maja 2015 r.
3 maja br. w Dzia�oszycach odby�y si� uroczyste obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Stra�aka... [wi�cej]


24 kwietnia 2015 r.
Sukces Kapeli „Dzia�oszacy” w VII Mi�dzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zag��bie i S�siedzi” w D�browie Górniczej... [wi�cej]


8 kwietnia 2015 r.
W dniu 25 marca br. w Szkole Podstawowej w Dzier��ni dokonano uroczystego otwarcia nowocze�nie wyposa�onej sali dla dzieci z oddzia�u przedszkolnego... [wi�cej]


 
 

 

 

archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2015 by ml