Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

  Nr konta: Krakowski Bank
  Spó�dzielczy O/Dzia�oszyce
  25 8591 0007 0130 0000 0013 0002

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

21 kwietnia 2017 r.


Wyd�u�one godziny pracy Urz�du Skarbowego w Pi��zowie w ramach kampanii "Szybki PIT"...[wi�cej]

20 kwietnia 2017 r.Dotacje na rozpocz�cie dzia�alno�ci gospodarczej - "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"...[wi�cej]


19 kwietnia 2017 r.


VIII Wiosenny Turniej Pi�ki No�nej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dzia�oszyce[wi�cej]

18 kwietnia 2017 r.


Dop�apty bezpo�rednie dla rolników w 2017 roku ...[wi�cej]


14 kwietnia 2017 r.


Serdeczne �yczenia Wielkanocne...[wi�cej]


31 marca 2017 r.


W dniu 12 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urz�du Miasta i Gminy w Dzia�oszycach od godz. 10.00-13.00 b�dzie dzia�a� Tymczasowy Punkt Przyjmowania Zezna� Podatkowych. ...[wi�cej]


31 marca 2017 r.


Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, �e w dniach 4-13 kwietnia 2017 roku na terenie województwa �wi�tokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno �yj�cych przeciwko w�ciekli�nie. ...[wi�cej]


28 marca 2017 r.


APEL
�wi�tokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w sprawie zaniechania wypalania traw i pozosta�o�ci ro�linnych !!! ...[wi�cej]


11 marca 2017 r.
11 marca 2017 r. w hali sportowej Zespo�u Szkó� w Dzia�oszycach odby�y si� uroczysto�ci z okazji Dnia Kobiet... [wi�cej]


21 Stycznia 2017 r.
21 Stycznia br. w Dzia�szycach pi�� par ma��e�skich uhonorowano medalami „ZA D�UGOLETNIE PO�YCIE MA��E�SKIE”... [wi�cej]


22 wrze�nia 2016 r.


Samodzielny Publiczny Zak�ad Opieki Zdrowotnej w Dzia�oszycach poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku lekarza medycyny rodzinnej ...[wi�cej]


archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2017 by ml    
                    .