Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

  Nr konta: Krakowski Bank
  Spó�dzielczy O/Dzia�oszyce
  25 8591 0007 0130 0000 0013 0002

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

23 czerwca 2017 r.


List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci
W trosce o bezpiecze�stwo dzieci w czasie wakacji...[wi�cej]

22 czerwca 2017 r.


18 czerwca br. Kapela Ludowa „Dzia�oszacy” Adama Kocerby otrzyma�a po raz ósmy w historii, a pi�ty raz z rz�du Grand Prix, czyli nagrod� g�ówn� imienia Piotra Gana...[wi�cej]


22 czerwca 2017 r.


W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 22 czerwca 2017 r. Gmina Dzia�oszyce podpisa�a umow� z Marsza�kiem Województwa �wi�tokrzyskiego o przyznanie pomocy finansowej...[wi�cej]


21 czerwca 2017 r.


W dniu 17 czerwca 2017 roku w Chmielowie mia�y miejsce obchody Nocy �wi�toja�skiej...[wi�cej]


20 czerwca 2017 r.


Zaproszenie na dni otwarte w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach...[wi�cej]


9 czerwca 2017 r.

Og�oszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...[wi�cej]


6 czerwca 2017 r.

Og�oszenie Zwi�zku Mi�dzygminnego "NIDZICA"...[wi�cej]


28 maja 2017 r.
28 maja 2017 r. w Dzia�oszycach odby�y si� obchody 20 - lecia nadania imienia Szkole Podstawowej...[wi�cej]

28 maja 2017 r.
28 maja 2017 r. w Dzier��ni, w remizie OSP odby�y si� uroczysto�ci z okazji Dnia Matki zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dzia�oszyce...[wi�cej]


23 maja 2017 r.Serdecznie zapraszamy na IX Tydzie� Sportu dla Wszystkich i XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017...[wi�cej]


23 maja 2017 r.
Wystawa fotografii papie�a Jana Paw�a II „Pielgrzym Tysi�clecia”...[wi�cej]


21 maja 2017 r.
W Pierocicach, gmina Dzia�oszyce w niedziel� 21 maja br. mia�y miejsce uroczysto�ci jubileuszowe 90-lecia istnienia jednostki OSP w Pierocicach oraz obchody Gminnego Dnia Stra�aka...[wi�cej]


14 maja 2017 r.
14 maja br. przy Ko�ciele Parafialnym w Wolicy odby�y si� uroczyste spotkania majówkowe...[wi�cej]


14 maja 2017 r.Sk�adanie wniosków o dop�aty bezpo�rednie za 2017 rok przed�u�one do ko�ca maja 2017 r...[wi�cej]


9 maja 2017 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Dzia�oszyce zaprasza na spotkania informacyjne po�wi�cone omówieniu formy dofinansowania, zasad oraz mo�liwo�ci technicznych monta�u Instalacji systemów odnawialnych �róde� energii...[wi�cej]


3 maja 2017 r.
3 maja br. w Dzia�oszycach odby�y si� uroczyste obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.[wi�cej]


archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2017 by ml    
                    .