Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

  Nr konta: Krakowski Bank
  Spó�dzielczy O/Dzia�oszyce
  25 8591 0007 0130 0000 0013 0002

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

25 sierpnia 2017 r.


Trwaj� prace budowlane przy budowie miejsc postojowych przy Ko�ciele Parafialnym i cmentarzu Parafialnym w Wolicy...[wi�cej]

20 sierpnia 2017 r.


20 sierpnia br. w Dzier��ni odby�o si� Gminne �wi�to Plonów...[wi�cej]


18 sierpnia 2017 r.28 lipca br. w Urz�dzie Wojewódzkim w Kielcach odby�o si� uroczyste wr�czenie promes na realizacj� zada� zwi�zanych z usuwaniem skutków kl�sk �ywio�owych...[wi�cej]


14 sierpnia 2017 r.

Zmina terminu odbioru odpad�w...[wi�cej]


8 sierpnia 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dzia�oszyce zaprasza na Do�ynki Gminy Dzia�oszyce...[wi�cej]


2 sierpnia 2017 r.

Trwaj� prace romontowo-ziemne dróg dojazdwych do pól na terenie gminy Dzia�oszyce...[wi�cej]


2 sierpnia 2017 r.


Stowarzyszenie Projekt �wi�tokrzyskie...[wi�cej]


2 sierpnia 2017 r.


Wed�ug prognozy IMGW, do 5 sierpnia br. na terenie wi�kszo�ci kraju wyst�powa� b�d� upa�y (do 37 0C na po�udniu)...[wi�cej]


30 lipca 2017 r.


30 lipca br w Dzia�oszycach odby� si� Festiwal Muzyki Ludowej "Dzia�oszyckie Lwy"...[wi�cej]


26 lipca 2017 r.


Turniej Pi�ki No�nej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dzia�oszyce 2017...[wi�cej]


20 lipca 2017 r.
Zaproszenie na III Festiwal Muzyki Ludowej "Dzia�oszyckie Lwy"...[wi�cej]


16 lipca 2017 r.


Podzi�kowanie dla Ksi�dza Dziekana Stefana �widerskiego Proboszcza Parafii pw. �wi�tej Trójcy w Dzia�oszycach...[wi�cej]


15 lipca 2017 r.


9 lipca br. na stadionie sportowym w Dzia�oszycach odby�y si� zawody sportowo-po�arnicze jednostek OSP z terenu gminy Dzia�oszyce...[wi�cej]


15 lipca 2017 r.


Zapraszamy na bezp�atne badania mammograficzne i cytologiczne...[wi�cej]


14 lipca 2017 r.


14 lipca br. w Urz�dzie Miasta i Gminy w Dzia�oszycach odby�o si� spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Pana Zdzis�awa Leksa z prezesami i naczelnikami Ochotniczych Stra�y Po�arnych...[wi�cej]


11 lipca 2017 r.


11 lipca br. w Urz�dzie Wojewódzkim w Kielcach odby�o si� uroczyste wr�czenie promes na realizacj� zada� zwi�zanych z usuwaniem skutków kl�sk �ywio�owych...[wi�cej]


10 lipca 2017 r.


Rozpocz�y si� prace budowlane przy budowie �wietlicy wiejskiej w Kwaszynie...[wi�cej]


10 lipca 2017 r.


Przebudowa drogi gminnej Pierocice – Ko�ciejów od km 0 + 000 do km 0 + 815, d�ugo�ci 815 m w miejscowo�ci Pierocice...[wi�cej]


4 lipca 2017 r.


Og�oszenie o przerwie w dostawie wody pitnej...[wi�cej]


28 czerwca 2017 r.

Przekazanie i po�wi�cenie nowego parkingu przy Ko�ciele Parafialnym w Dzia�oszycach...[wi�cej]


25 czerwca 2017 r.W niedziel� 25 czerwca br. odby�y si� uroczysto�ci jubileuszowe 100-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Dzier��ni...[wi�cej]

archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2017 by ml    
                    .