Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

         Powszechny Spis Rolny
        

28 kwiecie� 2010
           
Najserdeczniejsze �yczenia dla Stra�aków...[wi�cej]


21 kwiecie� 2010

Naczelnik Urz�du Skarbowego w Pi�czowie uprzejmie informuje, �e dzie� 24 kwietnia 2010 roku jest pracuj�c� sobot� w tut. Urz�dzie. W tym dniu od godz. 900 do godz. 1300 podatnicy b�d� mogli uzyska� informacje dotycz�ce rozliczenia dochodów i z�o�y� PIT za 2009 rok. Dodatkowo w dniach od 26 do 30 kwietnia br. Urz�d Skarbowy w Pi�czowie b�dzie czynny w godzinach od 7:30 do 18:00. Z A P R A S Z A M Y ...[wi�cej]


21 kwiecie� 2010

21 kwietnia br. w w sali narad UMiG w Dzia�oszycach odby�o si� bezp�atne seminarium informacyjne zorganizowane przez Regionalny O�rodek EFS w Kielcach we wspó�pracy z Urz�dem Miasta i Gminy Dzia�oszyce...[wi�cej]


17 kwiecie� 2010

W sobot� 17 kwietnia 2010 r. w Urz�dzie Miasta i Gminy odby�a si� uroczysto�� nadania medali za „D�ugoletnie Po�ycie Ma��e�skie”...[wi�cej]


12 kwiecie� 2010

12 kwietnia 2010 r. w Urz�dzie Miasta i Gminy odby�a si� nadzwyczajna – okoliczno�ciowa sesja Rady Miejskiej...[wi�cej]


10 kwiecie� 2010

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczy�ski nie �yje.

W zwi�zku z tragiczn� katastrof� rz�dowego samolotu pod Smole�skiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. zgodnie z rozporz�dzeniem Marsza�ka Sejmu pe�ni�cego obowi�zki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz�dzone zosta�o wprowadzenie �a�oby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r. od godz. 18.00 oraz w dniach od 11 kwietnia do 16 kwietnia 2010 r.
(...) ��czymy si� w bólu z rodzinami tragicznie zmar�ych (...)

                      Burmistrz Miasta i Gminy
                               Zdzis�aw Leks


archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2010 by ml