Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

23 grudzie� 2011


Serdeczne �yczenia �wi�teczne...[wi�cej]


18 grudzie� 2011

18 grudnia 2011 r. w Zespole Szkó� w Dzia�oszycach odby�o si� uroczyste spotkanie wigilijne mieszka�ców gminy Dzia�oszyce...[wi�cej]


17 grudzie� 2011

17 grudnia 2011 r. w Zespole Szkó� w Dzia�oszycach odby� si� I Gminny Przegl�d Jase�ek i Zespo�ów Kol�dniczych
...[wi�cej]


11 grudzie� 2011

Gmina Dzia�oszyce reprezentuje województwo �wi�tokrzyskie na
VII Ogólnopolskim Przegl�dzie Sto�ów Wigilijnych w Warszawie...[wi�cej]


21 listopad 2011

Dnia 21 listopada 2011 r. w siedzibie Zwi�zku Mi�dzygminnego "Nidzica w Kazimierzy Wielkiej zawarta zosta�a umowa na budow� kanaliazcji sanitarnej oraz oczyszczalni �cieków
...[wi�cej]


11 listopad 2011

11 listopada 2011 r. uroczy�cie obchodzono 93 rocznic� Odzyskania Niepodleg�o�ci
...[wi�cej]


13 pa�dziernik 2011

13 pa�dziernika obchodzili�my w Zespole Szkó� w Dzia�oszycach Dzie� Edukacji Narodowej...[wi�cej]


18 wrze�nia 2011

W Dzia�oszycach w dniu 18 wrze�nia br. odby�a si� uroczysto�� podsumowuj�ca dorobek kulturalny Gminy Dzia�oszyce...[wi�cej]


17 wrze�nia 2011

W sobot� 17 wrze�nia br. w Dzia�oszycach 13 par ma��e�skich uroczy�cie obchodzi�o 50-lecie po�ycia ma��e�skiego
...[wi�cej]


4 wrze�nia 2011

W niedziel� 4 wrze�nia br. w �wierczynie odby�y si� Do�ynki Gminy Dzia�oszyce ...[wi�cej]

archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2011 by ml