Witamy na stronie Miasta i Gminy Dzia�oszyce

INFORMACJA
DLA PRODUCENTÓW !


[wi�cej]


Informacje teleadresowe:
   Urz�d Miasta i Gminy Dzia�oszyce
   ul. Skalbmierska 5
   28-440 Dzia�oszyce
   e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
   tel. (041) 35 26 010, 35 26 047,
    35 26 005 fax. (041) 35 26 900

      
   Rozbudowa Inrfastruktury
              Informatycznej JST

          

19 grudnia 2014 r.Serdeczne �yczenia �wi�teczne i noworoczne... [wi�cej]


14 grudnia 2014 r.
Ju� po raz ósmy w Dzia�oszycach mieszka�cy Gminy wspólnie sp�dzili Wigili�... [wi�cej]


8 grudnia 2014 r.
�w. Miko�aj odwiedzi� Przedszkole w Dzia�oszycach... [wi�cej]7 grudnia 2014 r.
W dniu 7 grudnia w Dzia�oszycach odby� si� IV Przegl�d Jase�ek i Zespo�ów Kol�dniczych... [wi�cej]


23 pa�dziernika 2014 r.
Szkolny Zespó� �piewaczy „Dzia�oszanki” uhonorowany zosta� specjalnym wyró�nieniem... [wi�cej]


14 pa�dziernika 2014 r.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Dzia�oszycach
... [wi�cej]28 wrze�nia 2014 r.
28 wrze�nia br. w Kwaszynie odby�y si� Ziemniaczane �niwa Gminy Dzia�oszyce... [wi�cej]


26 wrze�nia 2014 r.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Dzia�oszycach laureatem „Nowej Przestrzeni”...[wi�cej]


24 sierpnia 2014 r.
24 sierpnia w �wierczynie odby�y si� Do�ynki Gminy Dzia�oszyce...[wi�cej]


21 sierpnia 2014 r.
Serdecznie zapraszamy na �wi�to plonów gminy Dzia�oszyce, które odb�dzie si� 24 sierpnia 2014 r. w �wierczynie ...[wi�cej]


3 sierpnia 2014 r.
3 sierpnia 2014 r. odby�y si� uroczysto�ci po�wi�cone dzia�oszyckim rocznicom ...[wi�cej]


27 lipca 2014 r.
Jubileusz 80-lecia Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Chmielowie
...[wi�cej]23 lipca 2014 r.
Zaproszenie na obchody 80- lecia istnienia OSP w Chmielowie....[wi�cej]20 lipca 2014 r.
Nagroda dla "Dzia�oszanek" na 41 Mi�dzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury M�odzie�y Szkolnej – Kielce 2014...[wi�cej]


 

 

archiwum news�w: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45]
Copyright © 2015 by ml