A A+ A++ Kontrast

Fundusz Sołecki

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 R. INFORMACJE

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, na podstawie uchwały Nr VIII/37/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. przedkłada informacje dotyczącą wysokości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2020 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014 poz.301 z póź. zm.) , aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjne trzy warunki:

 • zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;
 • zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;
 • zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz Sołecki wyodrębniony i pozostający do dyspozycji Sołtysów na 2020 r. wynosi 414 557,23 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem zł 68/100) w tym:

Nazwa sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
Biedrzykowice10 873,87
Bronocice10 144,08
Bronów10 363,02
Chmielów13 975,48
Dębiany11 019,83
Dębowiec8 173,65
Dziekanowice15 617,51
Dziewięczyce11 968,56
Dzierążnia20 215,18
Gaik10 691,42
Izykowice10 180,57
Jakubowice17 478,47
Januszowice10 107,59
Jastrzębniki9 012,91
Ksawerów10 764,40
Kujawki10 545,47
Kwaszyn12 041,54
Lipówka12 223,98
Marianów10 946,85
Niewiatrowice11 567,17
Opatkowice10 180,57
Pierocice15 362,08
Podrózie10 837,38
Sancygniów14 522,82
Stępocice11 238,77
Sudół12 588,88
Sypów9 304,82
Szczotkowice8 903,44
Szyszczyce11 092,81
Świerczyna10 983,34
Teodorów12 442,92
Wola Knyszyńska13 136,22
Wolica8 903,44
Wymysłów9 414,29
Zagaje Dębiańskie9 450,78
Zagórze8 283,12

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Burmistrza Miasta i Gminy wniosku.
 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
 3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
 4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Działoszyce.
 5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego , sołtys ( do dnia 30 września 2019 r)przekazuje Burmistrzowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
 6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok budżetowy i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
 7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

Bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Działoszyce do udziału w planowanych zebraniach wiejskich oraz do podejmowania inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę wizerunku i estetyki Naszej Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Stanisław Porada

Pliki do pobrania:

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 R. UCHWAŁA

UCHWAŁA NR VIII/37/2019

Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1. i ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) — Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl

Rozmiar czcionki

A A+ A++

Kontrast

Kontrast
Konrast / Zmiana rozmiaru czcionki